[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP.
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.
1.3. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn
1.3.1. Chính sách quản lý tiền mặt
1.3.1.1. Xác định mức dự trữ tiền
1.3.1.2. Quản lý hoạt động thu chi tiền
1.3.2. Nội dung quản lý các khoản phải thu.
1.3.2.1. Điều khoản bán
1.3.2.2. Phân tích tín dụng
1.3.2.3. Quyết định tín dụng
1.3.2.4. Quản lý nợ
1.3.3. Nội dung quản lý giá trị lưu kho.
1.3.3.1. Khái niệm và đặc điểm giá trị lưu kho
1.3.3.2. Mô hình quản lý giá trị lưu kho
1.4. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong nghiệp
1.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.5. Các nhấn tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn
1.5.1. Nhân tố chủ quan
1.5.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Việt Thắng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Việt Thắng
2.1.2. Bộ máy quản lý của công ty TNHH Việt Thắng
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Việt Thắng giai đoạn 2011 – 2013.
2.1.4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4.2. Quy mô cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Việt Thắng giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1. Quy mô, cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2. Thực trạng công tác quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.2.1. Thực trạng quản lý tiền tại công ty TNHH Việt Thắng
2.2.2.2. Quản lý các khoản phải thu
2.2.2.3. Quản lý hàng lưu kho
2.2.3. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.3.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty giai đoạn 2011 - 2013
2.2.3.2. Các chỉ tiêu hoạt động của công ty giai đoạn 2011 - 2013
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Việt Thắng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Việt Thắng
3.1.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh của công ty TNHH Việt Thắng
3.1.2. Những ưu điểm, tồn tại của công ty TNHH Việt Thắng
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Việt Thắng
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan