[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm, vai trò và phân loại tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản
1.1.1 Khái niệm về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản
1.1.3 Phân loại tài sản trong doanh nghiệp
1.1.3.1 Theo hình thái biểu hiện
1.1.3.2 Phân loại theo quyền sở hữu
1.1.3.3 Phân loại theo hình thái sử dụng:
1.2 Chính sách quản lý tài sản sản ngắn hạn
1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tài sản ngắn hạn
1.2.2 Chính sách quản lý “Tiền mặt”
1.2.3 Chính sách quản lý “Phải thu khách hàng”
1.2.3.4 Chính sách thu tiền
1.2.4 Chính sách quản lý “Hàng tồn kho”
1.3 Chính sách quản lý và sử dụng tài sản dài hạn
1.3.1 Khái niệm tài sản dài hạn
1.3.2 Phân loại
1.3.2.1 Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện
1.3.2.2 Phân loại tài sản cố định theo mục đích sử dụng
1.3.2.3 Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng
1.3.2.4 Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu
1.3.3 Chính sách quản lý tài sản dài hạn
1.3.3.1 Chính sách quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1.3.3.2 Chính sách quản lý tài sản cố định
1.4 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.1 Các chỉ tiêu đánh giá tổng quát hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.4.1.1 Khả năng sinh lời
1.4.1.2 Khả năng thanh toán
1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.4.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá chung về TSNH
1.4.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá các thành phần của TSNH
1.4.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của doanh nghiệp
1.4.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá chung về TSDH
1.4.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá về thành phần của TSDH
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản
1.5.1 Những nhân tố chủ quan
1.5.2 Những nhân tố khách quan
1.6 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
1.6.1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ
1.6.1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8
2.1 Giới thiệu Công ty cổ phân dịch vụ vận tải ô tô số 8
2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển của công ty
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4 Khái quát ngành nghề kinh doanh của công ty
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 trong giai đoạn 2010 – 2012
2.2.1 Hiệu quả sử dụng chung tổng tài sản
2.2.1.1 Quy mô tổng tài sản
2.1.1.2 Chỉ tiêu đánh giá chung hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.2.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty
2.2.2.1 Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty
2.2.2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng qua các chỉ tiêu đánh giá các thành phần của TSNH
2.2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của công ty
2.2.3.1 Cơ cấu tài sản dài hạn
2.2.3.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3 Nhận xét chung về hiệu quả sử dụng tài sản tại Côngty
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8
3.1 Môi trường kinh doanh của công ty
3.1.1 Thuận lợi
3.1.2 Khó khăn
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8
3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8
3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8
3.2.2.1 Quản lý khoản phải thu khách hàng
3.2.2.2 Quản lý tiền mặt
3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8
3.2.3.1 Đẩy nhanh tiến độ xử lý các tài sản, vật tư không cần dùng
3.2.3.2 Thực hiện công tác lập kế hoạch đầu tư vào tài sản cố định
3.2.2.3 Tăng cường hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp tài sản cố định
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan