[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Khôi

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Khôi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Phân loại
1.1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.2. Phân loại tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của doanh nghiệp
1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Trình độ cán bộ quản lý của doanh nghiệp
1.3.1.2. Lao động
1.3.1.3. Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh
1.3.1.4. Đặc điểm sản xuất – kinh doanh
1.3.1.5. Chính sách quản lý tài sản của doanh nghiệp
1.3.1.6. Công tác thẩm định dự án
1.3.1.7. Khả năng huy động vốn và cơ cấu vốn
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan
1.3.2.1. Môi trường kinh tế
1.3.2.2. Cơ chế quản lý và các chính sách kinh tế của Nhà nước
1.3.2.3. Khoa học – công nghệ
1.3.2.4. Thị trường
1.3.2.5. Tài nguyên môi trường
1.3.2.6. Đối thủ cạnh tranh
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH KHÔI
2.1. Giới thiệu Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
2.1.2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
2.1.2.1. Cơ cấu quản lý bộ máy hiện nay
2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức phòng ban trong công ty
2.1.3. Kết quả hoạt động của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
2.2.1. Thực trạng tài sản của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
2.2.1.1. Thực trạng tài sản ngắn hạn của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
2.2.1.2. Thực trạng tài sản dài hạn của Công ty
2.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
2.2.3. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản của CTCPĐTXD và thương mại Anh Khôi
2.2.3.1. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
2.2.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG vÀ THƯƠNG MẠI ANH KHÔI
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành Xây dựng
3.1.2. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
3.2.2.1. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu
3.2.2.2. Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho
3.2.2.3. Quản lý tiền mặt một cách hiệu quả, chặt chẽ
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Khôi
3.2.3.1. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các tài sản
3.2.3.2. Thẩm định dự án trước khi quyết định đầu tư vào tài sản dài hạn
3.2.3.3 Tăng cường hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp tài sản cố định
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan