[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần hóa ứng dụng và công nghệ mới

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần hóa ứng dụng và công nghệ mới
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản cố định
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Trình độ quản lý và sử dụng tài sản
1.3.1.2. Xác định cơ cấu tài sản
1.3.1.3. Công tác lựa chọn dự án đầu tư
1.3.1.4. Nhân tố con người
1.3.1.5. Nhân tố cơ sở vật chất
1.3.2. Các nhân tố khách quan
1.3.2.1. Chính sách kinh tế của Nhà nước
1.3.2.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm
1.3.2.3. Tiến bộ khoa học công nghệ
1.3.2.4. Rủi ro trong kinh doanh
1.3.2.5. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TẠI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI
2.1. Giới thiệu chung về Công ty CP Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
2.1.2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự của Công ty CP Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
2.1.2.1. Hội đồng quản trị
2.1.2.2. Ban kiểm soát
2.1.2.3. Giám đốc công ty
2.1.2.4. Phó Giám đốc công ty
2.1.2.3. Phòng Nhân sự
2.1.2.4. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
2.1.2.5. Phòng Tài chính – Kế toán
2.1.2.6. Phòng Kinh doanh
2.1.2.7. Phòng Xuất-Nhập khẩu
2.1.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cô phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
2.2.1. Thực trạng khả năng thanh toán tại Công ty CP Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
2.2.2. Thực trạng khả năng sinh lời tại Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản tại Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
2.2.4. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
2.2.5. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN HÓA ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI
3.1. Xu hướng phát triển của ngành bất động sản, xây dựng
3.2. Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
3.2.1. Định hướng phát triển của Công ty Cô phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới trong thời gian tới
3.2.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới
3.3.2.1. Tăng cường sửa chữa, nâng cấp đầu tư TSCĐ đi kèm với đầu tư đúng hướng
3.3.2.2. Nâng cao công tác quản lý tài sản cố định
3.4. Kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với Bộ xây dựng
3.4.2. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan