[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Liên doanh HTC

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Liên doanh HTC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3. Nhân tố ảnh hưởng tói hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH HTC
2.1. Giới thiệu Công ty cổ phần liên doanh HTC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP liên doanh HTC
2.1.2. Cơ cấu tổ chức - nhân sự của Công ty cổ phần liên doanh HTC
2.1.3. Kết quả hoạt động của Công ty cổ phần liên doanh HTC
2.2.Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần liên doanh HTC
2.2.1. Thực trạng tài sản của Công ty cổ phần liên doanh HTC
2.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần liên doanh HTC
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần liên doanh HTC
2.3.1. Kết quả đạt được
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH HTC
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty cổ phần liên doanh HTC
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành Xây dựng
3.1.2. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần liên doanh HTC
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần liên doanh HTC
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản của Công ty cổ phần liên doanh HTC
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần liên doanh HTC
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty cổ phần liên doanh HTC
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan