[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm LIDECO 8

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm LIDECO 8
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.5. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM LIDECO 8
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm LIDECO 8
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần Phát triển Đô thị Từ Liêm LIDECO 8
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh
2.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm LIDECO 8
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm LIDECO 8
2.2.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014
2.3. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty LIDECO 8
2.3.1. Thực trạng tài sản ngắn hạn của Công ty trong những năm qua
2.3.2. Cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm LIDECO 8
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM LIDECO 8
3.1. Định hướng hoạt động sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty LIDECO 8
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty LIDECO 8
3.2.1. Thay đổi cơ cấu tài sản
3.2.2. Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt
3.2.3. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu
3.2.4. Đa dạng hóa hình thức huy động nguồn vốn
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan