[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Cổ phần thương mại vận tải Thanh Phong

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Cổ phần thương mại vận tải Thanh Phong
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý thuyết
1.1.1. Tài sản cố định
1.1.2. Vốn cố định
1.1.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.1.4. Quản lý vốn cố định
1.2. Tổng quan nghiên cứu thực tiễn
1.3. Tổng kết
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THANH PHONG
2.1. Gi ới thiệu về công ty
2.1.1. Giới thiệu chung sự hình thành và ngành nghề hoạt động
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty CP thương mại vận tải Thanh Phong
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phân thương mại vận tải Thanh Phong
2.2.1. Tổng quan tình hình kinh doanh 2009-2012
2.2.2. Thực trạng quản lý vốn cố định của công ty
2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định qua một số chỉ tiêu
2.2.4. Phân tích vốn cố định qua mô hình Dupont
2.2.5. Tổng kết chương 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THANH PHONG
3.1. Định hướng phát triển trong thời gian tới của công ty
3.2. Một số giải pháp nhằm cái thiện tình hoàn quản lý vốn cố định của công ty
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn đầu tư
3.2.2. Xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn cố định
3.2.3. Thanh lý những TSCĐ hết hiệu quả kinh tế
3.2.4. Đánh giá lại TSCĐ
3.2.5. Mua mới TSCĐ khi có đủ vốn kinh doanh
3.2.6. Một số biện pháp hỗ trợ
3.3. Tổng kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan