[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu động.
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.4. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VÀ HẠ TẦNG VIỆT NAM
2.1. Vài nét khái quát về Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam.
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam.
2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam.
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VÀ HẠ TẦNG VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam.
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan