[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Các vấn đề chung về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò vốn lưu động
1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động
1.1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.1.3. Vai trò vốn lưu động
1.1.2. Kết cấu và các nhân tố ảnh hướng đến vốn lưu động
1.1.2.1. Kết cấu vốn lưu động
1.1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.3. Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.1.3.1. Nhu cầu vốn lưu động
1.1.3.2. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.1.4. Quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4.1. Xác định chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4.2. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.1.4.3. Quản lý vốn bằng tiền và chứng khoản khả thị
1.1.4.4. Quản lý các khoản phải thu
1.1.4.5. Quản lý hàng tồn kho
1.1.4.6. Quản lý đầu tư tài chính ngắn hạn
1.1.4.7. Vốn lưu động ròng
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.1. Thế nào là hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn lưu động
1.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá bộ phận
1.3. Các biện pháp bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Bảo toàn vốn lưu động
1.3.1.1. Sự cần thiết phải bảo toàn vốn lưu động
1.3.1.2. Biện pháp bảo toàn vốn lưu động
1.3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
2.1.1.2. Tình hình hoạt động
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
2.1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý Công ty
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh
2.2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của VRTS
2.2.1. Thực trạng về tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.1.1. Tình hình tài sản
2.2.1.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.1.3. Đánh giá chung
2.2.2. Thực trạng về hoạt động sản xuất – kinh doanh
2.3. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại VRTS
2.3.1. Một số chỉ tiêu tài chính
2.3.1.1. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.3.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá bộ phận
2.3.1.3. Vốn lưu động ròng
2.3.2. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.3.3. Phân tích cơ cấu vốn lưu động
2.3.4. Phân tích các bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3.4.1. Tiền và các khoản tương đương tiền
2.3.4.2. Các khoản phải thu ngắn hạn
2.3.4.3. Hàng tồn kho
2.3.4.4. Tài sản ngắn hạn khác
2.4. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động tại VRTS
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những mặt còn hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
3.1. Phương hướng phát triển trong thời gian tới của VRTS
3.1.1. Nhận xét khái quát về môi trường kinh doanh của VRTS
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Định hướng phát triển của VRTS trong thời gian tới
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý kết cấu vốn lưu động
3.2.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2.2. Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
3.2.3. Các biện pháp khác
3.2.3.1. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường đổi mới
3.2.3.2. Phát triển nguồn nhân lực
3.2.4. Một số kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan