[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu điện Hoàng Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu điện Hoàng Thành
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.3. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu VLĐ
1.1.4. Vai trò của VLĐ
1.1.5. Nhu cầu vốn lưu động và các yếu tố ảnh hưởng
1.1.6. VLĐ ròng
1.2. Các phương pháp xác định nhu cầu VLĐ
1.2.1. Phương pháp trực tiếp
1.2.2. Phương pháp gián tiếp – phương pháp phần trăm theo doanh thu
1.3. Nội dung quản lí vốn lưu động
1.3.1. Chính sách quản lí vốn lưu động
1.3.2. Quản lí tiền và các khoản tương đương tiền
1.3.3. Quản lí các khoản phải thu
1.3.4. Quản lí hàng tồn kho
1.4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản lí và sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp
1.4.1. Khái niệm về hiệu quả quản lí và sử dụng VLĐ
1.4.2. Các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả quản lí và sử dụng vốn lưu động
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN HOÀNG THÀNH
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần dịch vụ Hoàng Thành
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty
2.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ bưu điện Hoàng Thành giai đoạn 2011 – 2013
2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu điện Hoàng Thành
2.3.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn giai đoạn 2011 – 2013
2.3.2. Cơ cấu TSNH của công ty
2.3.3. Cơ cấu nợ ngắn hạn của công ty
2.3.4. Nội dung quản lí vốn lưu động của công ty
2.3.5. Các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
2.3.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
2.3.7. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các bộ phận cấu thành VLĐ
2.4. Đánh giá việc sử dụng VLĐ
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN HOÀNG THÀNH
3.1. Phương hướng của Công ty trong thời gian tới
3.1.1. Đánh giá môi trường kinh doanh của công ty
3.1.2. Phương hướng của Công ty trong sản xuất kinh doanh
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động
3.2.1. Quản lí tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lí các khoản phải thu
3.2.3. Quản lí hàng tồn kho
3.2.4. Một số kiến nghị mang tính hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan