[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần cơ điện Viễn Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần cơ điện Viễn Đông
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ MINH HỌA
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, phân loại và đặc điểm của vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm vốn và vốn lưu động
1.1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.1.2. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.4.1. Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.4.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện.
1.1.4.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu
1.1.4.4. Phân loại theo nguồn hình thành.
1.1.4.5. Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn.
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động
1.1.5.1. Khoản phải thu
1.1.5.2. Các khoản phải trả
1.1.5.3. Tiền mặt
1.1.5.4. Hàng tồn kho
1.2. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.1.1. Quản lý Tiền mặt
1.2.1.2. Quản lý hàng tồn kho
1.2.1.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.2. Chính sách quản lý nợ ngắn hạn
1.2.3. Chính sách quản lý kết hợp tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn
1.2.3.1. Chính sách quản lý cấp tiến
1.2.3.2. Chính sách quản lý thận trọng
1.2.3.3. Chính sách quản lý dung hòa
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2.2. Hiệu quả sử dụng nợ ngắn hạn
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.3.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VIỄN ĐÔNG
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần cơ điện Viễn Đông
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần cơ điện Viễn Đông
2.1.2. Quá trình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện Viễn Đông
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện Viễn Đông
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của công ty cổ phần cơ điện Viễn Đông
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn tại công ty Cổ phần cơ điện Viễn Đông
2.2.2.1. Tình hình tài sản tại công ty Cổ phần cơ điện Viễn Đông
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn của công ty cổ phần cơ điện Viễn Đông giai đoạn 2010-2012
2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần Viễn Đông
2.3.1. Phân tích kết cấu vốn lưu động của công ty Cổ phần cơ điện Viễn Đông
2.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần điện Viễn Đông
2.3.2.1. Nhận xét về các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nợ ngắn hạn tại công ty
2.3.2.2. Nhận xét về các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán tại công ty cổ phần cơ điện Viễn Đông
2.3.2.3. Nhận xét về các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý TSNH
2.3.2.4. Nhận xét về các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý kho và các khoản phải thu
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần cơ điện Viễn Đông giai đoạn 2010-2012
2.4.1. Thành quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Những hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VIỄN ĐÔNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần cơ điện Viễn Đông
3.1.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh của công ty Viễn Đông
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty Viễn Đông
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần cơ điện Viễn Đông
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý kết cấu Vốn lưu động
3.2.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2.2. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Một số biện pháp khác
3.2.3.1. Áp dụng các tiến bộ công nghệ thông tin vào quản lý
3.2.3.2. Đào tạo nguồn nhân lực với trình độ cao
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan