[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn kinh doanh
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh
1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh
1.1.3.1. Căn cứ vào nguồn hình thành vốn
1.1.3.2. Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển vốn
1.1.3.3. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn
1.1.3.4. Căn cứ vào phạm vi huy động vốn
1.1.4. Vai trò của vốn kinh doanh
1.1.5. Nguyên tắc huy động vốn kinh doanh
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn
1.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.4.1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.2.4.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ THĂNG LONG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long
2.2.1. Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long giai đoạn 2011 - 2013
2.2.2.1. Hiệu quả sử dụng tổng vốn
2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ THĂNG LONG.
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và Thiết bị Thăng Long.
3.2.1. Giải pháp về huy động vốn và sử dụng vốn
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.1. Quản lý tiền mặt
3.2.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.2.3. Quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.4. Quản lý chặt chẽ chi phí
3.2.5. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan