[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại Cường Khôi

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại Cường Khôi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Quản lý bằng tiền mặt
1.2.2. Quản lý hàng tồn kho
1.2.3. Quản lý khoản phải thu
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TM CƯỜNG KHÔI
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH TM Cường Khôi
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH TM Cường Khôi
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH TM Cường Khôi
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH TM Cường Khôi
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn của công ty
2.2.3. Cơ cấu tài sản của công ty
2.3. Thực trạng sử dụng vốn tại công ty TNHH TM Cường Khôi
2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty TNHH TM Cường Khôi
2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH TM Cường Khôi
2.4. Kết luận
2.4.1. Những kết quả đạt được trong công tác sử dụng vốn của công ty
2.4.2. Những hạn chế trong công tác quản lý vốn của công ty
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TM CƯỜNG KHÔI
3.1. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH TM Cường Khôi
3.2.1. Phân cấp cải tiến, đổi mới và quản lý chặt chẽ tài sản cố định
3.2.2. Giải pháp về vốn lưu động
3.3. Các giải pháp chung
3.3.1. Công ty cần đổi mới công tác kế toán thống kê kiểm toán và bộ máy tổ chức quản lý nguồn vốn
3.3.2. Tiến hành công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty
3.3.3. Thực hiện cơ chế thưởng phạt trong quá trình sử dụng vốn
3.3.4. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan