[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH In và Dịch vụ Thương mại Lý Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH In và Dịch vụ Thương mại Lý Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn được sử dụng trong doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của vốn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.2.3. Sự cần thiết phải xác định hiệu quả sử dụng vốn
1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.2.5. Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LÝ ANH
2.1. Giới thiệu khái quát về Công y TNHH in và DVTM Lý Anh
2.1.1. Giới thiệu thông tin chung về Công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH in và DVTM Lý Anh
2.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH in và DVTM Lý Anh
2.1.5. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.6. Mô hình SWOT của Công ty TNHH in và DVTM Lý Anh
2.2. Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH in và dịch vụ hương mại Lý Anh
2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.2. Tình hình Tài sản - Nguồn vốn
2.3. Thực trạng quản lý tài sản tại Công ty TNHH in và dịch vụ hương mại Lý Anh
2.3.1. Quản lý tài sản lưu động
2.3.2. Quản lý tài sản cố định
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty
2.3.4. Phân tích Dupont hiệu quả sử dụng tài sản
2.4. Thực trạng quản lý nguồn vốn tại Công ty TNHH in và dịch vụ hương mại Lý Anh
2.4.1. Quản lý vốn vay
2.4.2. Quản lý vốn chủ sở hữu
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUÁ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ DVTM LÝ ANH
3.1. Đánh giá chung về thực trạng quản lý vốn trong công ty
3.1.1. Những kết quả đạt được
3.1.2. Những mặt hạn chế
3.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công y
3.2.1. Mục tiêu
3.2.2. Phương hướng
3.3. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH in và DVTM Lý Anh
3.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.3.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.3.3. Nhóm giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan