[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thiết bị Y tế Đông Nam Á

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thiết bị Y tế Đông Nam Á
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm vốn kinh doanh
1.1.3. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2. Tầm quan trọng của nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH đầu tư phát triển thiết bị y tế Đông Nam Á
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư phát triển thiết bị y tế Đông Nam Á từ năm 2011 đến năm 2013
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 – 2013
2.2.2. Khái quát hiệu quả kinh doanh 34
2.3. Thực trạng quản lý nguồn vốn tại Công ty TNHH đầu tư phát triển thiết bị y tế Đông Nam Á
2.3.1. Cơ cấu nguồn vốn theo tốc độ luân chuyển
2.3.2. Cơ cấu nguồn vốn theo nguồn hình thành của Công ty
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
2.4.1. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
2.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn kinh doanh
2.4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.4.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.4.5. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.4.6. Chỉ tiêu phản ánh sự độc lập tài chính
2.5. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty
2.5.1. Ưu điểm và những thành tích trong công tác sử dụng vốn của Công ty
2.5.2. Những mặt hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH đầu tư phát triển thiết bị y tế Đông Nam Á
3.1.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH đầu tư phát triển thiết bị y tế Đông Nam Á
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH đầu tư phát triển thiết bị y tế Đông Nam Á
3.2.1. Huy động vốn
3.2.2. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá trong quản lý và trong hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2.3. Tích cực nghiên cứu thị trường đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm
3.2.4. Đẩy nhanh công tác thu hồi nợ và thanh toán các khoản nợ
3.2.5. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.6. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan