[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PID)

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PID)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn
1.1.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.3. Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.1.4. Quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu Khí
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng
2.1.4. Phân tích tình hình kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu Khí giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn cố định của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu Khí giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Thực trạng sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu Khí giai đoạn 2011-2013
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu Khí giai đoạn 2011-2013
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu Khí
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Những vấn đề tồn tại cần giải quyết và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ
3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu Khí
3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty
3.1.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu Khí
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động
3.2.3. Các giải pháp chung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.3. Kiến nghị với Cơ quan quản lý, Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan