[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đông Á

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đông Á
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Phân loại vốn theo nguồn hình thành
1.1.2.2. Phân loại vốn theo vai trò và đặc điểm chu chuyển
1.1.3. Vai trò của vốn đối với một doanh nghiệp:
1.2. Các chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Nguyên tắc tài trợ
1.2.2. Các chiến lược quản lý vốn
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn
1.3.2.1. Chỉ tiêu đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn
1.3.2.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.3.2. Nhân tố chủ quan
1.4. Sự cần thiết Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Đông Á
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty cổ phần Đông Á
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Đông Á năm 2011 - 2013
2.2. Thực trạng về vốn tại Công ty cổ phần Đông Á
2.2.1. Thực trạng quy mô và nguồn hình thành vốn
2.2.1.1. Quy mô vốn
2.2.1.2. Thực trạng nguồn hình thành vốn của Công ty cổ phần Đông Á
2.2.2. Thực trạng vốn lưu động của công ty
2.2.2.1. Quy mô và cơ cấu VLĐ của Công ty cổ phần Đông Á
2.2.2.2. Thực trạng tài sản tiền và các khoản tương đương tiền tại Công ty cổ phần Đông Á
2.2.2.3. Thực trạng tài sản hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Đông Á
2.2.2.4. Thực trạng tài sản khoản phải thu ngắn hạn tại Công ty cổ phần Đông Á
2.2.3. Thực trạng vốn cố định của Công ty
2.3. Chiến lược quản lý vốn của Công ty cổ phần Đông Á
2.4. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
2.4.1. Chỉ tiêu đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn
2.4.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VLĐ
2.4.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.4.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành VLĐ
2.4.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.4.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển VLĐ
2.4.3. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần Đông Á
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á
3.1. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng của Công ty cổ phần Đông Á
3.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.3.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.3.1.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.3.1.2. Quản lý các khoản phải thu
3.3.1.3. Quản lý hàng tồn kho
3.3.1.4. Quản lý tiền
3.3.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan