[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thép Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thép Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Đặc trưng cơ bản của vốn
1.1.4. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp
1.1.5. Phân loại vốn
1.2. Quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Quản lý vốn cố định
1.2.2. Quản lý vốn lưu động
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn
1.3.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.3.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CP ĐT&XD THÉP VIỆT
2.1. Khái quát về Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.1.1. Thông tin chung về Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận tại Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.1.5. Tình hình lao động tại Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.1.5.1. Quy mô lao động
2.1.5.2. Thu nhập trung bình
2.1.5.3. Chế độ đãi ngộ
2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP ĐT&XD Thép Việt giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.2.1. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.2.1.1. Cơ cấu vốn lưu động của Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.2.1.2. Cơ cấu vốn cố định của Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CP ĐT&XD THÉP VIỆT
3.1. Định hướng phát triển của Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
3.1.1. Mục tiêu tổng quát
3.1.2. Mục tiêu cụ thể
3.1.3. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2014 - 2018
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP ĐT&XD Thép Việt
3.2.1. Các giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.1.1. Kiểm kê, đánh giá, xác định tình trạng sử dụng của toàn bộ tài sản cố định của Công ty
3.2.1.2. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định
3.2.2. Giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.1. Tăng cường quản lý tồn kho
3.2.2.2. Xây dựng và đổi mới chính sách quản lý khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Các giải pháp khác
3.2.3.1. Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ người lao động và thực hiện chính sách đãi ngộ lao động tốt hơn
3.2.3.2. Tăng cường tìm kiếm các sản phẩm tiềm năng
3.2.3.3. Biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hóa
3.2.3.4. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan