[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Các vấn đề cơ bản về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Một số đặc trưng cơ bản của vốn trong doanh nghiệp.
1.1.3. Phân loại vốn.
1.1.4. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Các vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.
1.2.1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.
1.2.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn.
1.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
2.1.1. Qúa trình thành lập và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
2.1.2. Ngành nghề hoạt động kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
2.2. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
2.3.1. Thực trạng quy mô và cơ cấu nguồn vốn
2.3.2. Thực trạng quy mô và cơ cấu tài sản
2.3.3. Hiệu quả sử dụng Tổng vốn
2.3.4. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.3.5. Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động
2.3.6. Hiệu quả sử dụng VCSH
2.3.7. Hiệu quả sử dụng Nợ phải trả
2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
2.4.1. Những kết quả đạt được của việc sử dụng vốn chủ sở hữu
2.4.2. Nguyên nhân của hạn chế.
CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
3.1. Định hướng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.2.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.2.2. Kiến nghị với cấp trên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan