[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tồng quan về lợi nhuận
1.1.1. Khái niệm về lợi nhuận
1.1.2. Kết cấu lợi nhuận
1.1.3. Phương pháp xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của lợi nhuận
1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2. Nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm nâng cao lợi nhuận
1.2.2. Ý nghĩa của việc nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3.1. Yếu tố kiểm soát được
1.3.2. Yếu tố không kiểm soát được
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triền của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam
2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam
2.1.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam năm 2012 – 2014
2.2. Thực trạng lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam
2.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
2.2.4. Lợi nhuận từ hoạt động khác
2.2.5. Tổng hợp lợi nhuận công ty
2.3. Thực trạng nâng cao lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam
2.3.1. Hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp
2.3.2. Hạ giá thành sản phẩm
2.3.3. Tăng doanh thu
2.4. Đánh giá thực trạng nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những điểm hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh và một số mục tiêu đặt ra
3.2. Giải pháp nâng cao lợi nhuận
3.2.1. Nâng cao chất lượng công trình
3.2.2. Giảm chi phí nguyên vật liệu
3.2.3. Nâng cao năng suất lao động
3.2.4. Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.5. Nâng cao quản lý nhân công
3.2.6. Giảm chi phí sản xuất chung
3.2.7. Nâng cao quản lý về khoản phải thu khách hàng và khoản phải thu khác
3.2.8. Nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn
3.2.9. Nâng cao thương hiệu và uy tín trên thị trường
3.2.10. Rút ngắn thời gian kế hoạch
3.2.11. Tăng doanh thu
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với công ty
3.3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan