[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Maritime Bank

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Maritime Bank
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm và hoạt động của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.1.2. Hoạt động của Ngân hàng thương mại
1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mai
1.2.1. Khái niệm cạnh tranh và các loại hình cạnh tranh
1.2.1.1. Khái niệm cạnh tranh
1.2.1.2. Các loại hình cạnh tranh
1.2.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.2.2.2. Khái niệm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng và những đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng
1.2.3. Tính tất yếu của việc nâng cao năng lực cạnh tranh đối với ngân hàng thương mại
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại
1.3.1. Năng lực tài chính
1.3.1.1. Khả năng tự cân đối vốn
1.3.1.2. Tổng tài sản
1.3.1.3. Khả năng sinh lời
1.3.1.4. Khả năng thanh khoản
1.3.2. Chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị điều hành
1.3.3. Trình độ công nghệ ngân hàng – hệ thống mạng lưới
1.4. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh trong ngành của Michael E.Porter (Five Forces Model) trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại
1.5. Mô hình SWOT trong phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.6.1. Các yếu tố chủ quan thuộc về ngân hàng thương mại
1.6.2. Các yếu tố thuộc về khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – MARITIME BANK TRONG GIAI ĐOẠN NĂM 2010 – 2014
2.1. Tình hình hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank giai đoạn năm 2010 - 2014
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank
2.1.3. Những hoạt động chính của Ngân hàng Maritime Bank
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank năm 2010 – 2014
2.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank trong giai đoạn năm 2010 – 2014
2.3.1. Năng lực tài chính
2.3.1.1. Khả năng tự cân đối vốn
2.3.1.2. Tổng tài sản
2.3.1.3. Khả năng sinh lời
2.3.1.4. Khả năng thanh khoản
2.3.2. Chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị điều hành
2.3.3. Trình độ công nghệ ngân hàng và hệ thống mạng lưới kênh phân phối
2.4. Vận dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael E.Porter đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank
2.5. Ứng dụng phân tích SWOT đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank
2.5.1. Điểm mạnh
2.5.2. Điểm yếu và nguyên nhân
2.5.3. Cơ hội
2.5.4. Thách thức
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – MARITIME BANK TRONG NĂM 2015 HƯỚNG TỚI NĂM 2020
3.1. Định hướng phát triển chung cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank năm 2015 hướng tới năm 2020
3.2. Những chiến lược của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
3.3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank
3.3.1. Nâng cao năng lực tài chính
3.3.1.1. Nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn
3.3.1.2. Nâng cao quy mô vốn điều lệ, vốn tự có hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR
3.3.1.3. Nâng cao chất lượng tài sản
3.3.1.4. Nâng cao khả năng sinh lời
3.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị điều hành
3.3.3. Nâng cao trình độ công nghệ ngân hàng và hệ thống mạng lưới kênh phân phối
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan