[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty Xây dựng Đường thủy

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty Xây dựng Đường thủy
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.3. Kết cấu VLĐ và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu VLĐ.
1.2. Chính sách quản lý VLĐ trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý tài sản lưu động
1.2.2. Chính sách quản lý nợ ngắn hạn
1.2.3. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.3. Nội dung quản lý vốn lưu động
1.3.1. Nội dung quản lý tài sản lưu động
1.3.2. Nội dung quản lý nợ ngắn hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.4.1. Nhóm nhân tố khách quan
1.4.2. Nhóm nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY
2.1. Giới thiệu về tổng Công ty xây dựng đường Thủy
2.1.1. Lịch sử hình thành Công ty.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức tổng Công ty xây dựng đường Thủy
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Tình hình sxkd tại Công ty
2.2.1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty từ năm 2010 - 2012
2.2.2. Tình hình TS – NV tại Công ty từ năm 2010 – 2012
2.2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chung
2.3. Thực trạng quản lý VLĐ tại tổng Công 2010 – 2012
2.3.1. Thực trạng quản lý TSNH tại tổng Công ty xây dựng đường Thủy
2.3.2. Thực trạng quản lý nợ ngắn hạn tại Công ty
2.3.3. Tình hình vốn lưu động ròng tại tổng Công ty xây dựng đường Thủy
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại tổng Công ty xây dựng đường Thủy
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY.
3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong tương lai gần
3.1.1. Nhận xét chung về môi trường kinh doanh
3.1.2. Mục tiêu tiêu chiến lược và định hướng phát triển.
3.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý tiền.
3.2.3. Quản lý khoản phải thu.
3.2.4. Quản lý kho.
3.2.5. Các giải pháp khác.
3.2.6. Một số kiến nghị với nhà nước.
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan