[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Chương Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Chương Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Vốn lưu động và đặc điểm của vốn lưu động
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động trong hoạt động của doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố tác động tới kết cấu vốn lưu động
1.1.5. Các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
2.1. Khái quát về công ty
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Chương Dương
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
2.2. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty CP Chương Dương
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty CP Chương Dương
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.3.2. Cơ cấu vốn lưu động và chính sách tài trợ vốn lưu động tại công ty Cổ phần Chương Dương
2.3.3. Phân tích từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.5. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong công ty
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
3.1. Định hướng phát triển công ty
3.1.1. Môi trường kinh doanh của công ty
3.1.2. Thuận lợi và khó khăn
3.1.3. Những thành quả đã đạt được
3.1.4. Định hướng phát triển của công ty trong tương lai
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp
3.2.2. Quản lý tiền mặt
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.4. Quản trị hàng tồn kho
3.2.5. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan