[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, vai trò và phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.1. Quản lý vốn lưu động.
Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HDU1.
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HDU1.
2.3. Phân tích tình hình sử dụng VLĐ tại CTCP HUD1.
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty CP HUD1.
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HDU1 trong tương lai.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HDU1.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan