[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản cố định trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản cố định trong doanh nghiệp
1.1.2. Hao mòn – Khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài sản cố định trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định và phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định
1.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định
1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định
1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản cố định
1.3.1. Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản cố định
1.3.2. Yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản cố định
CHƯƠNG 2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG
2.1. Sơ lược về công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ từng bộ phận
2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long từ năm 2011 đến năm 2013
2.2. Khái quát về tài sản cố định của công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long
2.2.1. Hiện trạng tài sản cố định tại công ty
2.2.2. Đánh giá chung về tình trạng tài sản cố định tại công ty
2.3. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long
2.3.1. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty
2.3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định
2.3.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan