[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1 Tổng quan về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động SXKD
1.1.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả SXKD
1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD
1.2 Các phương pháp phân tích hiệu quả SXKD
1.2.1 Phương pháp so sánh
1.2.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.2.3 Phương pháp Dupont
1.3 Nội dung phân tích hiệu quả SXKD
1.3.1 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
1.3.1.1 Phân tích Doanh thu
1.3.1.2 Phân tích Chi phí
1.3.1.3 Phân tích Lợi nhuận
1.3.2 Phân tích Tình hình Tài sản
1.3.3 Phân tích tình hình nguồn vốn
1.3.4 Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
1.3.5 Khả năng tạo vốn và sử dụng vốn
1.3.6 Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.3.6.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.3.6.2 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý TS
1.3.6.3 Nhóm chỉ tiêu phán ánh khả năng quản lý nợ
1.3.6.4 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG
2.1 Tổng quan về hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang
2.1.1 Giới thiệu khái quát về hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang
2.1.2 Lịch sử hình thành của HTX
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang
2.1.4 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý
2.1.5 Khái quát đặc điểm ngành nghề kinh doanh của HTX
2.2 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX
2.2.1 Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2.1.1 Tình hình doanh thu
2.2.1.2 Tình hình chi phí
2.2.1.3 Tình hình lợi nhuận
2.2.1.4 Tình hình diễn biến tài sản
2.2.1.5 Tình hình diễn biến nguồn vốn
2.2.2 Thực trạng cân đối tài sản – nguồn vốn
2.2.3 Thực trạng khả năng tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.4 Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.2.4.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lý tài sản
2.2.4.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lý nợ
2.2.4.4 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.3 Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.3.1 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng chi phí
2.3.2 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.3 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.3.4 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn vay – nợ vay
2.3.5 Đánh giá chung doanh thu đạt được tròn kỳ
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI HTX NHẬT QUANG
3.1 Định hướng phát triển ngành nhựa
3.2 Thuận lợi và khó khăn về môi trường kinh doanh tại HTX CN Nhật Quang
3.2.1 Môi trường kinh doanh chung
3.2.2 Thuận lợi
3.2.3 Khó khăn
3.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX
3.2.4.1 Các nhân tố khách quan
3.2.4.1 Các nhân tố chủ quan
3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX CN Nhật Quang
3.3.1 Tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.3.1.1 Quản lý các khoản phải thu
3.3.1.2 Hàng tồn kho
3.3.2 Quản lý sử dụng và bảo dưỡng TSCĐ
3.3.3 Khai thác huy động các nguồn vốn cho kinh doanh nhằm giảm thiểu nguồn vốn vay, tiết kiệm chi phí lãi vay
3.3.4 Giảm thiểu chi phí một cách tốt nhất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan