[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Lạc Hồng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Lạc Hồng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.4. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp tỷ lệ
1.2.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.2.4. Phương pháp liên hệ cân đối
1.2.5. Phương pháp đồ thị
1.2.6. Phương pháp so sánh tương quan
1.2.7. Phương pháp phân tích Dupont
1.3. Trình tự phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.4. Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.4.1. Phân tích chung quy mô cơ cấu tài sản, nguồn vốn
1.4.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp
1.4.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.4.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn
1.4.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH LẠC HỒNG
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Lạc Hồng
2.1.1. Vài nét chính về công ty TNHH Lạc Hồng
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Lạc Hồng
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Lạc Hồng
2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Lạc Hồng
2.2.1. Phân tích chung quy mô tài sản, nguồn vốn
2.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp
2.2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.2.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.2.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
2.3. Đánh giá chung về thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Lạc Hồng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH LẠC HỒNG
3.1. Định hướng phát triển đến năm 2020 của công ty TNHH Lạc Hồng
3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Lạc Hồng
3.2.1. Giữ vững và gia tăng tốc độ phát triển doanh thu
3.2.2. Giảm thiểu và sử dụng hiệu quả chi phí
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
3.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn
3.2.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan