[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Việt Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Việt Quang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH
1.1. Một số vấn đề chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.1.3.2. Các yếu tố bên ngoài
1.1.3.3. Nhân tố môi trường ngành
1.1.4. Khái niệm về phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.5. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả kinh doanh
1.2. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh
1.2.1. Đánh giá khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1.1. Khả năng thanh toán hiện hành
1.2.1.2. Khả năng thanh toán nhanh
1.2.1.3. Khả năng thanh toán tức thời
1.2.1.4. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu - ROE
1.2.1.5. Tỷ suất sinh lời của tài sản - ROA
1.2.1.6. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu - ROS
1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2.1. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay
1.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.4.1. Hiệu quả sử dụng tổng chi phí sản xuất kinh doanh
1.2.4.2. Phân tích giá vốn hàng bán
1.2.4.3. Phân tích chi phí bán hàng
1.2.4.3. Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG
2.1. Giới thiệu chung về công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Việt Quang
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh
2.2.1.Khả năng thanh toán
2.2.1.1. Khả năng thanh toán chung
2.2.1.2. Khả năng thanh toán hiện hành
2.2.1.3. Khả năng thanh toán nhanh
2.2.2. Khả năng thanh toán tức thời
2.2.3. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu - ROE
2.2.4. Tỷ lệ sinh lời của tài sản - ROA
2.2.5. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu – ROS
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.1. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.4. Hiệu quả sử dụng vốn
2.4.1. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn vay
2.4.2.1. Khả năng thanh toán lãi vay
2.4.2.2. Tỷ suất sinh lời trên tiền vay của công ty
2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí kinh doanh
2.5.1. Phân tích giá vốn hàng bán
2.5.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.5.3. Chi phí tài chính
2.5.4. Tổng chi phí
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG
3.1. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH xây dựng Việt Quang
3.1.1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức
3.1.1.1. Thế mạnh
3.1.1.2. Điểm yếu
3.1.1.3. Cơ hội
3.1.1.4. Thách thức
3.1.2. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản
3.1.2.1. Tổng tài sản
3.1.2.3. Các khoản phải thu
3.1.2.4. Hàng tồn kho
3.1.2.5. Tài sản dài hạn
3.1.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
3.1.4. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn vay
3.1.5. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng chi phí
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty
3.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.1.1 Tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.1.2. Phải thu ngắn hạn
3.2.1.3. Hàng tồn kho
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý chi phí
3.2.3.1. Giá vốn hàng bán
3.2.3.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.4. Xây dựng phướng án huy động vốn cho công ty
3.2.5. Công tác thu hồi nợ
3.2.6. Nâng cao khả năng thanh toán
[/tomtat]

Bài viết liên quan