[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH sách và văn hóa tổng hợp Triều Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH sách và văn hóa tổng hợp Triều Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả
1.1.2. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3. Bản chất hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1.1.4. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.5. Vai trò hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.6. Sự cần thiết và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Các yếu tố nội tại trong doanh nghiệp
1.2.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp loại trừ
1.3.3. Mô hình Dupont
1.3.4. Phương pháp đồ thị
1.4. Các nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
1.4.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ VĂN HÓA TỔNG HỢP TRIỀU DƯƠNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH sách và Văn hóa Tổng hợp Triều Dương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Sách và Văn hóa Tổng hợp Triều Dương
2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Sách và VHTH Triều Dương
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban của Công ty TNHH Sách và VHTH TriềuDương
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.5. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sách Và Văn hóa Tổng hợp Triều Dương
2.2.1. Phân tích khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.2.2.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
2.2.5. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sách và VHTH Triều Dương so với tình hình chung của doanh nghiệp Việt Nam.
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sách và Văn hóa Tổng hợp Triều Dương.
2.3.1. Những thành công đạt được
2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ VHTH TRIỀU DƯƠNG
3.1. Định hướng phát triển và sự cần thiết trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Sách và VHTH Triều Dương
3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Sách và VHTH Triều Dương
3.1.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Triều Dương trong xu hướng hội nhập hiện nay.
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Triều Dương
3.2.1. Các giải pháp về tài chính
3.2.2. Các giải pháp về sản phẩm, dịch vụ và thị trường
3.2.3. Các giải pháp khác
3.2.4. Kiến nghị với các bên liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan