[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ô tô Toyota Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ô tô Toyota Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp loại trừ
1.2.3. Mô hình Dupont
1.2.4. Phương pháp đồ thị
1.3. Các nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.1. Phân tích cơ cấu tài sản - nguồn vốn
1.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.3.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.3.4. Phân tích khả năng hoạt động
1.3.5. Phân tích khả năng sinh lời
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp
1.4.2. Các yếu tố môi trường vi mô trong ngành
1.4.3. Các yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài
1.5. Các phương hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2010 - 2012
2.1. Giới thiệu chung về Công ty ô tô Toyota Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ô tô Toyota Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2012
2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản - nguồn vốn
2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
2.2.3. Phân tích khả năng thanh toán
2.2.4. Phân tích khả năng hoạt động
2.2.5. Phân tích khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ô tô Toyota Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2012
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty ô tô Toyota Việt Nam
3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty ô tô Toyota Việt Nam
3.1.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty ô tô Toyota Việt Nam trong xu hướng hội nhập hiện nay
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty ô tô Toyota Việt Nam
3.2.1. Các giải pháp tài chính
3.2.2. Các giải pháp về dịch vụ, sản phẩm và thị trường
3.2.3. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan