[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong thông qua phân tích các chỉ số tài chính

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong thông qua phân tích các chỉ số tài chính
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH
1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh
1.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích hiệu quả kinh doanh
1.2.1 Ý nghĩa
1.2.2. Nhiệm vụ
1.3. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh
1.3.1. Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh
1.3.1.1. Hệ số tổng lợi nhuận
1.3.1.2. Hệ số lợi nhuận hoạt động
1.3.1.3. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
1.3.1.4. Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI)
1.3.1.5. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.3.1.6. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
1.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản chung
1.3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH
1.3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay
1.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.3.4.1. Tổng chi phí
1.3.4.2. Giá vốn hàng bán
1.3.4.3. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố bên trong
1.4.1.1. Thị trường cạnh tranh và đối tượng cạnh tranh
1.4.1.2. Nhân tố tiêu dùng
1.4.1.3. Nhân tố tài nguyên môi trường
1.4.1.4. Các chính sách của nhà nước
1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp
1.4.2.2. Lao động
1.4.2.3. Vốn kinh doanh
1.4.2.4. Trang thiết bị kỹ thuật
1.5. Mối quan hệ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá trị thị trường của cổ phiếu
1.5.1. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS)
1.5.2. Hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu (P/E)
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4 . Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.5. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh
2.2.1. Hệ số tổng lợi nhuận
2.2.2. Hệ số lợi nhuận hoạt động
2.2.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
2.2.4. Hệ số thu nhập đầu tư (ROI)
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.1. Hiệu quả sử dụng tài sản chung
2.3.1.1. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
2.3.1.2. Suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần
2.3.1.3. Suất hao phí của tài sản so với lợi nhuận
2.3.1.4. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
2.3.1.5. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản thông qua mô hình Dupont
2.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.2.1. Các chỉ tiêu chung về tài sản ngắn hạn
2.3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH thông qua mô hình Dupont
2.3.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá các thành phần của TSNH
2.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3.1. Sức sản xuất TSCĐ
2.3.3.2. Suất hao phí TSCĐ
2.3.3.3.Tỷ suất sinh lời trên TSCĐ
2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.4.1. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn vay
2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
2.5.1. Giá vốn hàng bán
2.5.2. Chi phí tài chính
2.5.3. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
2.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.6. Các nhân tố tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
2.6.1. Triển vọng tăng trưởng của ngành
2.6.2. Thị trường cạnh tranh và đối tượng cạnh tranh
2.6.3. Nhân tố tiêu dùng
2.6.4. Các chính sách của nhà nước
2.6.5. Nhân tố quản trị doanh nghiệp
2.6.6. Trang thiết bị kỹ thuật
2.7. Mối quan hệ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá cổ phiếu của công ty trên thị trường
2.7.1. Thu nhập trên một cổ phiếu EPS
2.7.2. Hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.1 Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của công ty
3.1.1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của NTP
3.1.1.1. Điểm mạnh
3.1.1.2. Điểm yếu
3.1.1.3. Cơ hội
3.1.1.4. Thách thức
3.1.2. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản
3.1.2.1. Tổng tài sản
3.1.2.2. Tiền và các khoản tương đương tiền
3.1.2.3. Các khoản phải thu
3.1.2.4. Hàng tồn kho
3.1.2.5. Tài sản dài hạn
3.1.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
3.1.4. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn vay
3.1.5. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng chi phí
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty
3.2.1. Về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.1.2. Phải thu ngắn hạn
3.2.1.3. Hàng tồn kho
3.2.1.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
3.2.2. Xây dựng phương án huy động vốn dài hạn
3.2.3. Các biện pháp phòng chống rủi ro tỷ giá
3.2.4. Tiết kiệm chi phí lãi vay
3.2.5. Tiến hành giảm chi phí, phân bổ hợp lý các khoản chi phí
3.2.6. Nâng cao thương hiệu sản phẩm và chú trọng mở rộng thị trường kinh doanh của công ty
3.2.7. Quản lý và đào tạo đội ngũ công nhân viên
3.2.8. Thực hiện công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh thường xuyên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan