[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐÔNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, vai trò, mục tiêu và ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính
1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính
1.1.2. Vai trò của hệ thống báo cáo tài chính đối với việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục đích của phân tích báo cáo tài chính
1.1.4. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính
1.2. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích kết quả hoạt động SXKD
1.3.2. Phân tích tình hình tài sản - nguồn vốn
1.3.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
1.4.4. Phân tích khả năng luân chuyển vốn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
2.1 Quá trình ra đời và phát triển của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
2.1.1 Vài nét giới thiệu về CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3 Chủ tịch hội đồng quản trị
2.1.4 Văn phòng hội đồng quản trị
2.1.5 Tổng giám đốc
2.1.6 Các Phó Tổng giám đốc
2.1.7 Phòng kế hoạch
2.1.8 Phòng kinh tế thị trường
2.1.9 Phòng đầu tư
2.1.10 Phòng quản lý xây lắp
2.1.11 Phòng kỹ thuật
2.1.12 Ban quản lý tòa nhà
2.1.13 Phòng hành chính – nhân sự
2.1.14 Phòng truyền thông
2.1.15 Phòng tài chính kế toán
2.2 Đánh giá chung về hoạt động SXKD của công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
2.2.1 Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2.2 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.3 Phân tích hiệu quả hoạt động SXKD của công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
2.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng TS
2.3.2 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
3.1 Xu hướng phát triển của ngành xây dựng
3.2 Phương hướng hoạt động của công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
3.2.1 Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty
3.2.2 Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới
3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
3.3.1 Tăng doanh thu
3.3.2 Quản lý chi phí hiệu quả
3.3.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.3.4 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.3.5 Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan