[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Báo chí - Truyền hình Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Báo chí - Truyền hình Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.3. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.4. Mối quan hệ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi thế cạnh tranh
1.1.5. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.6. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp chi tiết
1.2.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.2.4. Phương pháp phân tích Dupont
1.3. Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
1.3.2. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp
1.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.5. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆU SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BÁO CHÍ - TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu chung về Công ty CP Dịch vụ Báo chí - Truyền hình Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty CP Dịch vụ Báo chí - Truyền hình Việt Nam
2.1.3. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Báo chí - Truyền hình Việt Nam
2.2. Phân tích khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty CP Dịch vụ Báo chí - Truyền hinh Việt Nam
2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty
2.2.2. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí - lợi nhuận của công ty
2.2.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.2.6. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
2.3.Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BÁO CHÍ – TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Những giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.2.1. Đối với tài sản ngắn hạn
3.2.2. Đối với tài sản dài hạn
3.2.3. Đối với công tác Marketing
3.2.3. Đối với việc giảm chi phí và phân bổ hợp lý các khoản chi phí
3.2.4. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan