[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn trong Doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn
1.1.2. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp
1.1.2.1. Về mặt pháp lý
1.1.2.2. Về mặt kinh tế
1.1.3. Phân loại vốn
1.1.3.1. Vốn cố định
1.1.3.2. Vốn lưu động
1.1.4. Hiệu quả quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.1.4.1. Quan điểm về hiệu quả quản lý vốn
1.1.4.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1.1. Khái niệm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1.2. Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.2.1.4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.2.2. Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2.1. Khái niệm quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2.2. Sự cần thiết và vai trò của công tác quản lý VLĐ trong doanh nghiệp
1.2.2.3. Các chiến lược quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2.4. Quản lý tiền
1.2.2.5. Quản lý hàng tồn kho
1.2.2.6. Quản lý các khoản phải thu
1.2.2.7. Quản lý TSLĐ khác
1.3. Hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1 Phương pháp phân tích hiệu quả quản lý Vốn lưu động trong doanh
1.3.1.1. Phương pháp so sánh
1.3.1.2. Phương pháp tỷ lệ:
1.3.1.3. Phương pháp Dupont
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.3.2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động trong DN
1.3.2.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý từng bộ phận vốn lưu động
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3.1. Các nhân tố khách quan
1.3.3.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT MỸ
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.1.1.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013 của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.2.1.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ năm 2011, 2012 và 2013
2.2.1.3. Kết cấu tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Phân tích kết cấu vốn lưu động và vốn lưu động ròng tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2.1. Phân tích kết cấu VLĐ tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2.2. Phân tích Nợ ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2.3. Phân tích tình hình VLĐ ròng tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3. Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3.1. Tình hình chung về quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3.2. Đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ gian đoạn 2011 - 2013
2.2.4. Đánh giá công tác quản lý VLĐ tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ trong giai đoạn 2011 – 2013
2.2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.2.4.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT MỸ GIAI ĐOẠN 2011 – 2013
3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản lý Vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
3.2.1. Một số giải pháp chính
3.2.1.1. Hoàn thiện Công tác Quản lý vốn bằng tiền
3.2.1.2. Hoàn thiện Công tác Quản lý Hàng tồn kho
3.2.2. Một số giải pháp hỗ trợ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan