[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Đức
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HÙNG ĐỨC
2.1. Giới thiệu chung về công ty Hùng Đức
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Hùng Đức
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Hùng Đức
2.1.3. Quy trình sản suất của công ty Hùng Đức
2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2010 -2012
2.2.2. Xét hiệu quả theo chỉ tiêu tổng hợp.
2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng các yếu tố cơ bản
2.2.3.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng lao động
2.2.3.2. Thực trạng sử dụng vốn của công ty TNHH Hùng Đức
2.2.3.3. Sự hao phí của TS của công ty TNHH Hùng Đức
2.2.3.4. Khả năng thanh toán
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HÙNG ĐỨC
3.1. Mục tiêu và phương hướng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh
3.2. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty
3.2.3. Giải pháp nghiên cứu thị trường
3.2.4. Giải pháp về giá
3.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan