[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Cao Trụ

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Cao Trụ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN
1.1. Tổng quan phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh
1.1.2. Khái niệm hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh
1.1.4. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh
1.1.5. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh
1.1.5.1. Nguồn số liệu
1.1.5.2. Phương pháp phân tích số liệu
1.1.6. Kỹ thuật phân tích
1.1.6.1. Kỹ thuật phân tích ngang
1.1.6.2. Kỹ thuật phân tích qua hệ số
1.1.7. Phân tích hiệu quả kinh doanh dựa trên kỹ thuật phân tích qua hệ số
1.1.7.1. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)
1.1.7.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.1.7.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
1.1.7.4. Mô hình DuPont
1.1.7.5. Sức sinh lời của vốn lưu động
1.1.7.6. Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (Gross margin)
1.1.7.7. Khả năng thanh toán hiện thời (ngắn hạn)
1.1.7.8. Khả năng thanh toán nhanh (Tỷ số thanh toán nhanh)
1.1.7.9. Kỳ thu tiền bình quân (DSO)
1.1.7.10. Số vòng quay tổng tài sản
1.1.7.11. Số vòng quay tài sản lưu động
1.1.7.12. Số vòng quay hàng tồn kho
1.1.8. Phân tích SWOT
1.2. Nghiên cứu thực tiễn
1.3. Kết luận chương I
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAO TRỤ
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Cao Trụ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH MTV TM & DV Cao Trụ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV TM & DV Cao Trụ
2.2. Đánh giá về môi trường kinh doanh
2.2.1. Thuận lợi
2.2.2. Khó khăn
2.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Cao Trụ
2.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài sản nguồn vốn của công ty TNHH MTV TM & DV Cao Trụ qua các năm 2011 – 2012 – 2013
2.3.1.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận các năm 2011 – 2012 – 2013 của công ty TNHH MTV TM & DV Cao Trụ
2.3.1.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn các năm 2011 – 2012 – 2013 của công ty TNHH MTV TM & DV Cao Trụ
2.3.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu sinh lời
2.3.2.1. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)
2.3.2.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.3.2.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
2.3.2.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu qua mô hình DuPont
2.3.2.5. Sức sinh lời của vốn lưu động
2.3.2.6. Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (Gross margin ratio)
2.3.3. Phân tích tình hình thanh toán
2.3.3.1. Khả năng thanh toán hiện thời (ngắn hạn)
2.3.3.2. Khả năng thanh toán nhanh (Tỷ số thanh toán nhanh)
2.3.3.3. Kỳ thu tiền bình quân (DSO)
2.3.4. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.4.1. Số vòng quay tổng tài sản
2.3.4.2. Số vòng quay tài sản lưu động
2.3.4.3. Số vòng quay hàng tồn kho
2.4. Đánh giá về năng lực hoạt động qua mô hình SWOT
2.4.1. Điểm mạnh (Strength)
2.4.2. Điểm yếu (Weakness)
2.4.3. Cơ hội (Opportunity)
2.4.4. Thách thức (Threat)
2.5. Kết luận chương II
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAO TRỤ
3.1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
3.1.1. Giảm thiểu chi phí và nâng cao lợi nhuận
3.1.2. Sử dụng tài sản và nguồn vốn hợp lý hơn
3.1.3. Cải thiện khả năng thanh toán
3.1.4. Cải thiện số vòng quay tài sản
3.2. Các giải pháp khác về chiến lược kinh doanh từ phân tích SWOT
3.2.1. Chiến lược SO (Strengths – Opportunities)
3.2.2. Chiến lược WO (Weaknesses – Opportunities)
3.2.3. Chiến lược ST (Strengths – Threats)
3.2.4. Chiến lược WT (Weaknesses – Threats)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan