[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SXKD VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SXKD CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm và bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả
1.1.1.1 Hiệu quả xã hội, kinh tế, kinh tế - xã hội và kinh doanh
1.1.1.2 Hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh doanh
1.1.1.3 Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh ở từng lĩnh vực
1.1.1.4 Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn và dài hạn
1.1.2 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh
1.1.2.1 Khái niệm kết quả kinh doanh
1.1.2.2 Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3 Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.4 Mối quan hệ giữa kết quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2 Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm về phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.2 Mục tiêu của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.3 Vai trò của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3 Thông tin phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.1 Các thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2 Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.3.2.1 Thông tin kế toán
1.3.2.2 Thông tin ngoài kế toán
1.4 Phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.4.1 Phương pháp so sánh
1.4.2 Phương pháp tỷ lệ
1.4.3 Phương pháp Dupont
1.4.4 Phương pháp cân đối liên hệ
1.5 Quy trình phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.5.1 Thu thập thông tin
1.5.2 Xử lý thông tin
1.5.3 Dự đoán và đề ra phương hướng
1.6 Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.6.1 Phân tích tổng quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.6.1.1 Tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận
1.6.1.2 Các chỉ tiêu đo lường tổng quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.6.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.6.2.1 Phân tích sự biến động của tài sản
1.6.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản chung
1.6.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH
1.6.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.6.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.6.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo tiêu thức phân loại nguồn hình thành
1.6.3.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn trên tiêu thức phân loại tốc độ chu chuyển vốn
1.6.4 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.6.4.1 Tổng chi phí
1.6.4.2 Giá vốn hàng bán
1.6.4.3 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.7 Phân tích Dupont trong hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.7.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.7.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.8.1 Các nhân tố bên ngoài
1.8.1.1 Thị trường cạnh tranh và đối tượng cạnh tranh
1.8.1.2 Nhân tố tiêu dùng
1.8.1.3 Nhân tố tài nguyên môi trường
1.8.1.4 Các chính sách của Nhà nước
1.8.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.8.2.1 Nhân tố quản trị doanh nghiệp
1.8.2.2 Lao động
1.8.2.3 Vốn kinh doanh
1.8.2.4 Trang thiết bị kỹ thuật
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng
2.1.1 Vài nét về Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng
2.2 Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng
2.2.1 Phân tích tổng quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.2.1.1 Tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận
2.2.1.2 Các chỉ tiêu đo lường tổng quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.2.1 Phân tích sự biến động của tài sản
2.2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản chung
2.2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.2.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo tiêu thức phân loại nguồn hình thành
2.2.3.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn trên tiêu thức phân loại tốc độ chu chuyển vốn
2.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
2.2.4.1 Tổng chi phí
2.2.4.2 Giá vốn hàng bán
2.2.4.3 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.5 Phân tích Dupont trong hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.5.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.5.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.3.1 Các nhân tố bên ngoài
2.3.1.1 Thị trường cạnh tranh và đối tượng cạnh tranh
2.3.1.2 Nhân tố tiêu dùng
2.3.1.3 Các chính sách của nhà nước
2.3.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
3.1 Định hướng phát triển của Công ty
3.2 Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
3.3 Những giải pháp tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
3.3.1 Tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.3.1.1 Tiền và các khoản tương đương tiền
3.3.1.2 Các khoản phải thu
3.3.1.3 Hàng tồn kho
3.3.2 Tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
3.3.3 Huy động vốn dài hạn
3.3.4 Giảm chi phí và phân bổ hợp lý các khoản chi phí
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan