[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh
1.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1. Ý nghĩa
1.2.2. Nhiệm vụ
1.3. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh
1.3.1. Đánh giá khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.1.1. Hệ số tổng lợi nhuận
1.3.1.2 Hệ số lợi nhuận hoạt động
1.3.1.3. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
1.3.1.4. Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI):
1.3.1.5. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.3.1.6. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
1.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản chung
1.3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH
1.3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay (Times interest earned Ratio)
1.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.3.4.1. Tổng chi phí
1.3.4.2. Giá vốn hàng bán
1.3.4.3. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố bên ngoài
1.4.1.1. Thị trường cạnh tranh và đối tượng cạnh tranh
1.4.1.2. Nhân tố tiêu dùng
1.4.1.3. Nhân tố tài nguyên môi trường
1.4.1.4. Các chính sách của Nhà nước
1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp
1.4.2.2. Lao động
1.4.2.3. Vốn kinh doanh
1.4.2.4. Trang thiết bị kỹ thuật
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP VÂN ĐỒN
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.2.1. Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc
2.1.2.2. Kiểm soát viên
2.1.2.3. Các Phó Tổng Giám đốc
2.1.2.4. Phòng kỹ thuật
2.1.2.5. Đội sản xuất Mộc Bài, Xuyên Hùng, Bình Lược
2.1.2.6. Phòng tổ chức hành chính
2.1.2.7. Phòng kế hoạch tài vụ
2.1.2.8. Phòng quản lý bảo vệ rừng
2.1.2.9. Phòng kinh doanh
2.1.2.10. Xưởng chế biến
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.4. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Đánh giá khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.2.1. Hệ số tổng lợi nhuận
2.2.2. Hệ số lợi nhuận hoạt động
2.2.3. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
2.2.4. Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI)
2.2.5. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.1. Hiệu quả sử dụng tài sản chung
2.3.1.1. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
2.3.1.2. Suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần
2.3.1.3. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
2.3.1.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản thông qua mô hình Dupont
2.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.2.1. Các chỉ tiêu chung về tài sản ngắn hạn
2.3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH thông qua mô hình Dupont
2.3.2.3.Phân tích các chỉ tiêu đánh giá các thành phần của TSNH
2.3.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hàng tồn kho
2.3.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá về tình hình các khoản phải thu
2.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3.1. Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3.2. Suất hao phí TSDH so với doanh thu
2.3.3.3. Suất hao phí của TSDH so với LNST
2.3.3.4. Tỷ suất sinh lời của TSDH
2.3.3.5. Sức sản xuất TSCĐ
2.3.3.6. Suất hao phí TSCĐ
2.3.3.7. Tỷ suất sinh lời trên TSCĐ
2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.4.1. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn vay
2.4.2.1. Khả năng thanh toán lãi vay
2.4.2.2. Về tỷ suất sinh lời trên tiền vay của công ty
2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
2.5.1. Giá vốn hàng bán
2.5.2. Chi phí tài chính
2.5.3. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
2.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
2.6.1. Thị trường cạnh tranh và đối tượng cạnh tranh
2.6.2. Nhân tố tiêu dùng
2.6.3. Các chính sách của Nhà nước
2.6.4. Nhân tố quản trị doanh nghiệp
2.6.5. Trang thiết bị kỹ thuật
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP VÂN ĐỒN
3.1. Xu hướng phát triển của ngành Lâm nghiệp
3.2. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
3.2.1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty
3.2.1.1. Điểm mạnh
3.2.1.2. Điểm yếu
3.2.1.3. Cơ hội
3.2.1.4. Thách thức
3.2.2. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản
3.2.2.1. Tổng tài sản
3.2.2.2. Tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2.3. Các khoản phải thu
3.2.2.4. Hàng tồn kho
3.2.2.5. Tài sản dài hạn
3.2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
3.2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn vay
3.2.5. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng chi phí
3.3. Những giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.3.1. Tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.3.1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền
3.3.1.2. Các khoản phải thu
3.3.1.3. Hàng tồn kho
3.3.2. Một số giải pháp sử dụng tài sản dài hạn
3.3.3. Xây dựng phương án huy động vốn dài hạn
3.3.4. Tiết kiệm chi phí lãi vay
3.3.5. Tiến hành giảm chi phí và việc phân bổ hợp lý các khoản chi phí
3.3.6. Giải pháp khác
3.3.6.1. Nâng cao uy tín và chú trọng mở rộng thị trường kinh doanh công ty
3.3.6.2. Giải pháp về công tác quản lý và đào tại đội ngũ công nhân viên
3.3.6.3. Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với công ty
3.3.6.4. Chú trọng công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan