[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn MASAN qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn MASAN qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Các khái niệm liên quan
1.1.2. Phân loại hiệu quả
1.1.3. Bản chất của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.4. Mối quan hệ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi thế cạnh tranh
1.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp chi tiết
1.2.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.1. Phân tích khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Tập đoàn Ma San
1.3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu tài chính 1.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐÕAN MASAN
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Tập đoàn Masan
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty cổ phần Tập đoàn Masan
2.1.3. Ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty
2.2. Đánh giá khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.2.1. Phân tích khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Tập đoàn Masan
2.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu tài chính.
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.4.1. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn vay
2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
3.1. Xu hướng phát triển của tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam
3.2. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.3. Những giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.3.1. Tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.3.2. Một số giải pháp sử dụng tài sản dài hạn
3.3.3. Xây dựng phương án huy động vốn dài hạn
3.3.4. Tiến hành giảm chi phí và việc phân bổ hợp lý các khoản chi phí
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan