[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Trường Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Trường Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý thuyết
1.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp trong kinh tế thị trường
1.1.2. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.3. Các phương pháp, chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
1.2. Tổng quan thực tiễn
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MẠNH TRƯỜNG BÌNH
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Mạnh Trường Bình
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Mạnh Trường Bình
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty TNHH Mạnh Trường Bình
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Mạnh Trường Bình
2.1.4. Quy trình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Mạnh Trường Bình
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Mạnh Trường Bình
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011- 2013
2.2.2. Phân tích tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MẠNH TRƯỜNG BÌNH
3.1. Bối cảnh kinh tế Việt Nam
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng hoạt động của công ty TNHH Mạnh Trường Bình
3.2.1. Chiến lược cạnh tranh:
3.2.2. Chiến lược đầu tư
3.2.3. Chiến lược nhân sự:
3.2.4. Chiến lược Marketing:
3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Mạnh Trường Bình
3.3.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp
3.3.2. Giải pháp nhằm tăng doanh thu tiêu thụ
3.3.3. Tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi phí
3.3.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty
3.3.5. Biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh
3.3.6. Đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với chính phủ
3.4.2. Kiến nghị với Bộ tài chính
3.4.3. Kiến nghị với ngân hàng và các tổ chức tín dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan