[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật thông qua phân tích một số chi tiêu tài chính

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật thông qua phân tích một số chi tiêu tài chính
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.1.2 Bản chất của hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2 Vai trò của hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.3 Ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.4 Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.4.1 Các chỉ tiêu phân tích đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.4.1.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần:
1.4.1.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản:
1.4.1.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu:
1.4.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.2.1 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.4.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá các thành phần của tài sản ngắn hạn
1.4.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.2.4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.4.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.4.3.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay
1.4.4 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.5.1 Các nhân tố chủ quan
1.5.2 Các nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ KỸ THUẬT
2.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
2.1.4 Quy trình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
2.2.1 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.2.3 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật.
2.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
2.4.1 Kết quả đạt được
2.4.2 Hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ KỸ THUẬT
3.1 Xu hướng phát triển của ngành xuất nhập khẩu Việt Nam
3.2 Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
3.3.1 Đẩy mạnh nghiên cứu nhu cầu khách hàng để tăng doanh thu
3.3.2 Tổ chức đấu thầu một cách có hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí bán hàng và đem lại doanh thu
3.3.3 Tăng cường quản lý khoản phải thu khách hàng
3.3.4 Để công tác hải quan có thể được thực hiện tốt
3.3.5 Nâng cao năng lực quản lý thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ
3.3.6 Tăng cường huy động vốn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan