[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Nguồn vốn
1.1.1. Khái niệm về vốn
1.1.2. Vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.3. Phân loại vốn:
1.1.3.1.Vốn cố định:
1.1.3.2. Vốn lưu động:
1.2. Nội dung quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Quản lý tài sản lưu động
1.2.1.1. Quản lý tiền và các khoản tương đường tiền
1.2.1.2. Quản lý phải thu khách hàng
1.2.1.3. Quản lý hàng tồn kho
1.2.1.4. Quản lý phải trả người bán
1.2.2. Quản vốn cố định
1.3. Chính sách quản lý nguồn vốn
1.3.1. Quản lý nguồn vốn ngắn hạn
1.3.1.1. Khái niệm:
1.3.1.2. Chính sách quản lý nợ ngắn hạn
1.3.1.3. Các phương thức vay nợ ngắn hạn:
1.3.2. Vay dài hạn
1.4. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp:
1.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp:
1.4.2.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.4.2.2. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.4.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.4.2.4. Chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ:
1.4.2.5. Chỉ tiêu quản lý Vốn chủ sở hữu
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH
2.1 Đặc điểm kinh doanh của công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức và nhiệm vụ từng phòng ban
2.2 Thực trạng chung về tình hình sử dụng vốn tại công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh trong giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.1.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2.2. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn
2.2.2.1. Tình hình Tài sản:
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.2.3. Mô hình chính sách quản lý Tài sản – Nguồn vốn
2.2.3. Đánh giá chung hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3. Phân tích thực trạng quản lý Tài sản lưu động tại Công ty
2.3.1. Quản lý dòng tiền ngắn hạn
2.3.2. Quản lý hàng tồn kho
2.3.3. Quản lý khoản phải thu:
2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá chung tình hình sử dụng vốn lưu động
2.3.4.1. Tình hình sử dụng vốn lưu động:
2.3.4.2. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.4. Phân tích thực trạng quản lý vốn cố định tại Công ty:
2.4.1. Quản lý vốn cố định:
2.4.1.1. Khả năng đảm bảo vốn cố định
2.4.1.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.4.1.3. Hàm lượng vốn cố định và suất hao phí vốn cố định
2.4.1.4. Hệ số hao mòn tài sản cố định
2.5. Phân tích thực trạng quản lý nguồn vốn tại Công ty
2.5.1. Phân tích tình hình nợ phải trả
2.5.1.1. Quản lý các khoản phải trả nhà cung cấp
2.5.1.2. Quản lý khoản mục khách hàng ứng trước
2.5.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ phải trả
2.5.2. Quản lý vốn chủ sở hữu:
2.6. Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Phát triển Thương mại và dịch vụ Hoàng Anh
2.6.1. Những mặt đã đạt được
2.6.2. Những mặt hạn chế:
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH
3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu:
3.1.2. Phương hướng:
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn cố định
3.2.1.1. Đánh giá lại tài sản cố định và thanh lý một số tài sản đã quá cũ hoặc không còn phù hợp với yêu cầu của quá trình kinh doanh
3.2.1.2. Cân nhắc hơn nữa việc đi thuê thay cho mua TSCĐ
3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.1. Quản lý việc dự trữ tiền mặt tại quỹ sao cho hợp lý
3.2.2.1. Quản lý chặt chẽ khoản phải thu
3.2.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.3. Hoàn thiện chính sách tín dụng thương mại
3.3.1. Chính sách tín dụng
3.3.2. Thời hạn tín dụng
3.3.3. Chiết khấu tín dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan