[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt Dũng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt Dũng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm, đặc trưng và vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Các đặc trưng cơ bản của vốn
1.1.1.3. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Phân loại vốn theo nguồn hình thành
1.1.2.2. Phân loại theo tốc độ luân chuyển
1.1.2.3. Phân loại theo thời gian sử dụng vốn
1.2. TỔNG QUAN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả và hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.4. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3. NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.3.1. Phân tích cơ cấu vốn
1.3.2. Phân tích tình hình biến động vốn
1.3.3. Chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.3.4. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.4.1. Hiệu quả sử dụng vốn theo tốc độ luân chuyển
1.3.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành
1.3.5. Ứng dụng phương pháp phân tích Dupont để phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.4.1. Nhóm nhân tố khách quan
1.4.1.1. Nhân tố kinh tế
1.4.1.2. Nhân tố pháp lý
1.4.1.3. Nhân tố công nghệ
1.4.1.4. Nhân tố khách hàng
1.4.1.5. Nhân tố giá cả
1.4.2. Nhóm các nhân tố chủ quan
1.4.2.1. Nhân tố con người
1.4.2.2. Khả năng tài chính
1.4.2.3. Trình độ trang bị kỹ thuật
1.4.2.4. Đặc điểm của sản phẩm
1.4.2.5. Công tác quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CPTM VÀ DVKT VIỆT DŨNG
2.1. Tổng quan về Công ty CPTM và DVKT Việt Dũng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Bộ máy tổ chức và các phòng ban
2.1.2.1. Đại Hội đồng cổ đông
2.1.2.2. Hội đồng quản trị
2.1.2.3. Ban kiểm soát
2.1.2.4. Ban Tổng Giám đốc
2.1.2.5. Các phòng ban chức năng, trung tâm dịch vụ và bộ phận khách hàng
2.1.3. Tình hình kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty CPTM và DVKT Việt Dũng
2.2.1. Phân tích tình hình biến động vốn tại Công ty
2.2.1.1. Phân tích tình hình biến động vốn theo nguồn hình thành
2.2.1.2. Phân tích tình hình biến động vốn theo tốc độ luân chuyển
2.2.2. Phân tích cơ cấu vốn tại Công ty
2.2.2.1. Phân tích cơ cấu vốn theo nguồn hình thành
2.2.2.2. Phân tích cơ cấu vốn theo tốc độ luân chuyển
2.2.3. Chiến lược quản lý vốn tại Công ty
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty CPTM và DVKT Việt Dũng thông qua một số chỉ tiêu tài chính
2.3.1. Hiệu quả quản lý vốn theo tốc độ luân chuyển
2.3.1.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành
1.3.5. Ứng dụng phương pháp phân tích Dupont để phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.5.1. Ứng dụng phương pháp phân tích Dupont chung cho tổng vốn (ROA)
1.3.5.2. Ứng dụng phương pháp phân tích Dupont để phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành (ROE)
1.3.5.3. Ứng dụng phương pháp phân tích Dupont để phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo tốc độ luân chuyển
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CPTM và DVKT Việt Dũng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CPTM VÀ DVKT VIỆT DŨNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty CPTM và DVKT Việt Dũng
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CPTM và DVKT Việt Dũng
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.1. Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu
3.2.2.2. Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Một số giải pháp khác
3.2.3.1. Hoàn thiện cơ cấu vốn và xây dựng phương án huy động vốn dài hạn
3.2.3.2. Tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí
3.2.3.3. Nâng cao uy tín và chú trọng mở rộng thị trường kinh doanh công ty
3.2.3.4. Giải pháp về công tác quản lý và đào tại đội ngũ công nhân viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan