[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và giải pháp sử dụng vốn hiệu quả trong Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Tuệ

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và giải pháp sử dụng vốn hiệu quả trong Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Tuệ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.2 Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.1.2.1 Căn cứ theo vai trò và tính chất luân chuyển vốn
1.1.2.2 Căn cứ vào nguồn hình thành
1.1.2.3 Căn cứ vào thời gian hoạt động và sử dụng vốn
1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.2.1 Khái niệm về hiệu quả và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1.1 Khái niệm về hiệu quả
1.2.1.2 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn trong DN
1.2.2 Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2.1 Khái niệm của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2.2 Mục tiêu của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2.3 Vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3 Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.4 Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.4.1 Phương pháp so sánh
1.2.4.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.2.4.3 Phương pháp liên hệ đối chiếu và xếp hạng
1.2.4.4 Phương pháp Dupont
1.2.5 Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.5.1 Phân tích tình hình biến động vốn
1.2.5.2 Phân tích cơ cấu vốn
1.2.5.3 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.6 Ứng dụng phương pháp Dupont
1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.3.1 Nhân tố khách quan
1.3.2 Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC TUỆ
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty.
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Tuệ
2.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC TUỆ
2.2.1 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn trong DN
2.2.2 Phân tích cơ cấu vốn.
2.2.2.1 Cơ cấu vốn phân loại theo vai trò và tính chất luân chuyển
2.2.2.2 Cơ cấu vốn phân loại theo nguồn hình thành
2.2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn theo thời gian sử dụng
2.2.3 Chiến lược quản lý vốn trong DN
2.2.4 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong DN
2.2.4.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành
2.2.4.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo tính chất luân chuyển
2.2.4.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo thời gian sử dụng vốn
2.2.4.4 Ứng dụng phương pháp Dupont
2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC TUỆ
2.3.1 Hiệu quả sử dụng vốn theo tốc độ luân chuyển
2.3.1.1 Quản lý vốn lưu động
2.3.1.2 Quản lý vốn cố định
2.3.2 Hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành
2.3.2.1 Quản lý VCSH
2.3.2.2 Quản lý Nợ phải trả
2.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn theo thời gian
2.3.3.1 Quản lý NVDH
2.3.3.2 Quản lý NVNH
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC TUỆ
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG TƯƠNG LAI
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC TUỆ.
3.2.1 Xác định nhu cầu VLĐ
3.2.2 Xây dựng chính sách tín dụng thương mại hợp lý
3.2.3 Tăng tốc độ quay vòng hàng tồn kho
3.2.4 Đầu tư đổi mới TSCĐ, tăng tốc độ luân chuyển VCĐ
3.2.5 Quản lý chi phí và doanh thu hiệu quả.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan