[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về vốn trong doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vốn trong doanh nghiệp.
1.1.1.1. Khái niệm cơ bản về vốn trong doanh nghiệp.
1.1.1.2. Đặc điểm về vốn trong doanh nghiệp.
1.1.1.3. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp.
1.1.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp.
1.1.2.1. Theo góc độ hình thành vốn kinh doanh.
1.1.2.2. Theo góc độ chu chuyển vốn kinh doanh.
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn.
1.2.2. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn.
1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn.
1.2.4. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.
1.2.5. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.
1.2.5.1. Phân tích tình hình biến động vốn.
1.2.5.2. Phân tích cơ cấu vốn.
1.2.5.3. Chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.5.4. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
2.1.2. Bộ máy tổ chức và các phòng ban.
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh.
2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh.
2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công ty Cổ phần Container Việt Nam
2.2.1. Phân tích tình hình biến động vốn.
2.2.1.1. Phân tích biến động vốn theo tốc độ luân chuyển.
2.2.1.2. Phân tích biến động vốn theo nguồn hình thành.
2.2.2. Phân tích cơ cấu vốn.
2.2.3. Chiến lược quản lý vốn trong Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
2.2.4. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
2.2.4.1. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo tốc độ luân chuyển.
2.2.4.2. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành.
2.3. Đánh giá chung về tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
2.3.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo tốc độ luân chuyển.
2.3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CÔNG TY CỔ PHẨN CONTAINER VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Container Việt Nam trong tương lai.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng VCSH.
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ.
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan