[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích khả năng thanh toán và một số giải pháp cải thiện khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Vinamilk

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích khả năng thanh toán và một số giải pháp cải thiện khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Vinamilk
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
1.4. Câu hỏi nghiên cứu
1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.6. Phương pháp nghiên cứu
1.6.1. Cơ sở lý thuyết sử dụng
1.6.2. Các dữ liệu cần thu thập
1.6.3. Các phương pháp thu thập dữ liệu
1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
1.7.1. Ý nghĩa khoa học
1.7.2. Ý nghĩa thực tiễn
1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
2.1. Khái niệm về khả năng thanh toán và phân tích khả năng thanh toán
2.1.1. Khái niệm về khả năng thanh toán
2.2. Sự cần thiết về phân tích khả năng thanh toán
2.3. Thông tin trong phân tích khả năng thanh toán
2.3.1. Thông tin chung
2.3.2. Thông tin theo ngành kinh tế
2.3.3. Thông tin kế toán
2.4. Phương pháp phân tích khả năng thanh toán
2.4.1. Phương pháp so sánh
2.4.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
2.4.3. Phương pháp đồ thị
2.4.4. Phương pháp khác
2.5. Quy trình phân tích khả năng thanh toán
2.6. Nội dung phân tích khả năng thanh toán
2.6.1. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
2.6.2. Phân tích khả năng thanh toán dài hạn
2.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp
2.8. Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lời
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY VINAMILK
3.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần sữa Vinamilk
3.1.1. Đặc điểm tính chất của công ty
3.1.2. Ngành nghề kinh doanh
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.1.4. Lịch sử phát triển
3.2. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh công ty cổ phần sữa Vinamilk
3.2.1. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
3.2.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
3.3. Phân tích khả năng thanh toán và thực trạng khả năng thanh toán của công ty cổ phần sữa Vinamilk
3.3.1. Phân tích biến động tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn
3.3.2. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
3.3.3. Phân tích khả năng tạo tiền
3.3.4. Phân tích chu kỳ vận động của vốn tới khả năng thanh toán ngắn hạn
3.3.5. Phân tích biến động tài sản dài hạn và vốn chủ sở hữu
3.3.6. Phân tích khả năng thanh toán dài hạn
3.4. Phân tích mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của Vinamilk
3.4.1. Tỷ suất sinh lời trên tổng doanh thu (ROS)
3.4.2. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
3.4.3. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
3.5. Đánh giác chung về thực trạng khả năng thanh toán của công ty
3.5.1. Đánh giá về khả năng thanh toán
CHƯƠNG 4. NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK
4.1. Giải pháp tăng cường quản lý, xác định mức dự trữ tiền mặt tối ưu
4.1.1. Giải pháp hoàn thiện công tác dự báo tiền mặt
4.1.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền tồn quỹ và đảm bảo nhu cầu tiền mặt
4.1.3. Xác định lượng tiền mặt tối ưu
4.2. Giải pháp tăng cường quản lý hàng tồn kho tối ưu
4.3. Giải pháp tăng cường quản lý và chính sách các khoản phải thu khách hàng
4.3.1. Phân tích năng lực thanh toán của khách hàng
4.3.2. Tạo lập quá trình thu hồi các khoản nợ
4.3.3. Phòng ngừa rủi ro và xử lý đối với các khoản phải thu khó đòi
4.4. Giải pháp tăng cường sử dụng đòn bẩy tài chính
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan