[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích khả năng thanh toán và một số giải pháp nâng cao khả năng thanh toán tại Công ty Cổ phần Thép Công Nghiệp Á Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích khả năng thanh toán và một số giải pháp nâng cao khả năng thanh toán tại Công ty Cổ phần Thép Công Nghiệp Á Châu
MỤC LỤC
LỜI MỞ DẦU
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm về khả năng thanh toán và phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về khả năng thanh toán và phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp
1.1.2. Sự cần thiết về phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp
1.1.4. Thông tin để phân tích khả năng thanh toán
1.2. Nội dung phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp
1.2.1. Phân tích sự biến động của tài sản
1.2.2. Phân tích sự biến động của nguồn vốn
1.2.3. Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu và khoản phải trả
1.2.4. Phân tích các chỉ tiêu khả năng thanh toán
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CÔNG NGHIỆP Á CHÂU
2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu
2.2. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu từ năm 2011 – 2013
2.2. Thực trạng khả năng thanh toán tại Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu
2.2.1. Phân tích cơ cấu và biến động của tài sản
2.2.2. Phân tích sự biến động của nguồn vốn
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu khả năng thanh toán
2.3. Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lợi của Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu qua ba năm 2011 - 2013
2.3.1 Sức sinh lợi của doanh thu thuần
2.3.2 Sức sinh lợi của tài sản
2.3.3. Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu
2.4. Đánh giá khả năng thanh toán của Công ty cổ phần thép công nghiệp Á Châu
2.4.1 Phân tích Dupont cho ROE
2.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán của công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CÔNG NGHIỆP Á CHÂU
3.1. Quản trị khoản phải thu
3.2. Quản trị tiền mặt
3.3. Giảm tỷ trọng nợ ngắn hạn thay thế vào đó bằng nguồn vốn dài hạn huy động từ cán bộ nhân viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan