[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh và các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Xây dựng Phương Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh và các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Xây dựng Phương Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Lợi nhuận và xác định lợi nhuận hoạt động kinh doanh tại các Doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm lợi nhuận
1.1.2 Xác định lợi nhuận
1.1.3 Vai trò của lợi nhuận
1.2 Phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh tại các Doanh nghiệp
1.2.1 Phân tích hỉ tiêu quy mô, cơ cấu lợi nhuận
1.2.2 Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)
1.2.3 Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.2.4 Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu thuần, Chi phí kinh doanh
1.3 Các nhân tố tác động tới Quy mô và tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh tại Doanh nghiệp
1.3.1 Nhân tố khách quan
1.3.2 Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG
2.1 Tổng quan về công ty TNHH xây dựng Phương Đông
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3 Hệ thống tổ chức quản lý kinh doanh
2.1.4 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu qui mô, hiệu quả qua các năm 2012-2013
2.2 Phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Phương Đông
2.2.1 Xác định mức lợi nhuận
2.2.2 Phân tích qui mô, cơ cấu lợi nhuận hoạt động
2.2.3 Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tài sản
2.2.4 Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.2.5 Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu thuần, Chi phí kinh doanh
2.3. Đánh giá tình hình lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận dưới tác động của các nhân tố tại Công ty TNHH xây dựng Phương Đông.
2.3.1 Nhân tố tác động tới mức lợi nhuận
2.3.2 Nhân tố tác động tới tỷ suất lợi nhuận
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC VÀ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG
3.1 Định hướng phát triển kinh doanh công ty TNHH xây dựng Phương Đông trong thời gian tới
3.2 Giải pháp nâng cao mức và tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng Phương Đông
3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp nâng cao mức và tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Phương Đông
3.3.1 Điều kiện thuộc về Nhà nước
3.3.2 Điều kiện thuộc về Công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan