[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích năng lực tài chính và một số giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích năng lực tài chính và một số giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
1.1. Những vấn đề chung về năng lực tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm năng lực tài chính của doanh nghiệp
1.2. Phương pháp phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp tỷ số
1.2.3. Phương pháp cân đối liên hệ
1.2.4. Phương pháp phân tích Dupont
1.3. Quy trình phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp
1.3.1. Thu thập thông tin
1.3.2. Xử lý thông tin
1.3.3. Dự đoán và quyết định
1.4. Sự cần thiết của phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp
1.5. Nội dung phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp
1.5.1. Khả năng huy động vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh
1.5.1.1. Quy mô
1.5.1.2. Cơ cấu nguồn vốn
1.5.2. Quy mô tài sản, cơ cấu và chất lượng của tài sản
1.5.3. Hiệu quả sử dụng tài sản
1.5.3.1. Hiệu quả sử dụng tài sản
1.5.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài sản dài hạn
1.5.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài sản ngắn hạn
1.5.4. Hiệu quả sử dụng vốn
1.5.4.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn
1.5.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.5.4.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.5.5. Khả năng sinh lời
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp
1.6.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.6.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu công ty
2.2. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận giai đoạn 2010 – 2012
2.3. Nội dung phân tích năng lực tài chính của Công ty CP DET Việt Nam
2.3.1. Khả năng huy động vốn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3.2. Quy mô tài sản. cơ cầu và chất lượng của tài sản
2.3.3. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.4. Đánh giá chung về năng lực tài chính của công ty CP DET Việt Nam
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những điểm còn hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VIỆT NAM
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan