[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Habada - Thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Habada - Thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1.Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1.Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3.Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Lập kế hoạch phân tích
1.3.2. Thu thập và xử lý thông tin
1.3.3. Tiến hành phân tích
1.3.4. Dự đoán và quyết định
1.4. Phương pháp phân tích
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp tỷ lệ
1.4.3. Phương pháp Dupont
1.5. Nội dung phân tích
1.5.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.5.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.5.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.5.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn
1.5.5. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.5.5.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.5.5.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tổng tài sản
1.5.5.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản ngắn hạn
1.5.5.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản dài hạn
Chương 2:PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HABADA
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần HABADA
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty cổ phần HABADA
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty HABADA
2.1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần HABADA
2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần HABADA
2.2.1. Phân tích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
2.2.2. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.3. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn
2.2.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.4.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tổng tài sản
2.2.4.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.4.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lí tài sản dài hạn
2.2.4.5. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
2.2.4.6. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.2.5.Phân tích Dupont
2.2.5.1.Phân tích ROA
2.2.5.2.Phân tích ROE
2.3. Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại công ty cổ phần HABADA
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2:
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HABADA
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần HABADA
3.2.1. Biện pháp quản lý chi phí và doanh thu
3.2.2. Xây dựng mức tồn kho hợp lý
3.2.3. Biện pháp thu hồi nợ và thanh toán nợ
3.2.3. Xây dựng chính sách tín dụng thương mại
3.2.4. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài dạn
3.2.5. Đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan